Méid an Téacs

Coistí Bunaithe: Deontais

Tugann Gaelscoileanna Teo. tacaíocht do choistí bunaithe gur mian leo cur le soláthar an ghaeloideachais ag an mbun agus iarbhunleibhéil. Déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie más suim leat tuilleadh eolais a fháil, agus cuirfidh Oifigigh Forbartha na heagraíochta gach tacaíocht ar fáil duit.

Is féidir go dtabharfaí tacaíocht maoinithe do:

 • Coistí ag feidhmiú i gceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar ceantar ina bhfuil scoil nua le bunú
 • Coistí ag feidhmiú lasmuigh de ceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar ceantar ina bhfuil scoil nua le bunú
 • Coistí ag gníomhú le cur le soláthar na gaelscolaíochta trí sainmheon teanga scoile a athrú
 • Coistí ag feidhmiú le haonaid nua a bhunú ag an iarbhunleibhéal agus a ghlacann le Polasaí Gaelscoileanna Teo. maidir le Struchtúir Aonaid ag an Iarbhunleibhéal

Glacfar le hiarratais ó choistí atá ag feidhmiú laistigh de phróisis na Roinne Oideachais & Scileanna (sonraithe thíos) agus do choistí atá ag feidhmiú go neamhspleách ar phróisis na Roinne.

Sa chás go bhfuil pátrún ag déanamh iarratas ar maoiniú le coiste a bhunú, is féidir go n-íocfar costais leis an bpátrún ar bhonn admhála agus ar an gcoinníoll go ndéanfar an obair i gcomhpháirt le Gaelscoileanna Teo.

Cuimsíonn an deontas speansais ilghnéitheacha ar luach uasmhéid €2,500. Is gá aon chaiteachas a aontú roimh ré le hOifigeach Forbartha Gaelscoileanna Teo. Déanfar costais fhaofa a íoc go díreach leis an soláthraí nó a aisíoc ar bhonn admhála leis an gcoiste bunaithe. San áireamh sa chaiteachas seo bheadh leithéidí:

 • Cíos le haghaidh ionaid chruinnithe
 • Costais dearadh agus cló d’ábhar bolscaireachta
 • Fógraíocht
 • Fótachóipeáil
 • Eile, ach é a bheith riachtanach don bhfeachtas agus faofa ag an Oifigeach Forbartha atá ag plé leis an gcoiste ar son Gaelscoileanna Teo.

Próiseas na Roinne Oideachais & Scileanna le scoileanna nua a bhunú:

 • Aithneoidh an Roinn na ceantair ina bhfuil gá le breis soláthair, bunaithe ar déimeagrafaic mhéadaithe
  • Ní chuirfear síneadh le scoileanna reatha má tá éileamh ar éagsúlacht pátrúnacht sa cheantar
  • Ní bhunófar scoil nua áit go n-imreodh sé droch-thionchar ar scoileanna eile sa cheantar
 • Fógróidh an Roinn líon daltaí agus bliain bunaithe na scoileanna nua
 • Tabharfar deis do phátrúin ionchasacha iarratais a dhéanamh ar phátrúnacht na scoileanna nua
  • Is gá do phátrúin ionchasacha a léiriú go bhfuil éileamh ar an gcineál scoil atá á mholadh acu don cheantar agus go ndéanfaidh sí freastal ar an bpobal ann
  • Is gá do phátrúin ionchasacha a léiriú go gcomhlíonann siad na Socruithe Nua i gcomhair Pátrúnachta Scoileanna Nua
 • Déanfaidh an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua moltaí don Aire maidir le pátrúnacht na scoileanna nua bunaithe ar na hiarratais
 • Fógróidh an Aire pátrúin na scoileanna nua

Próiseas na Roinne Oideachais le pátrúnacht scoile a athrú:

 • Lorgófar léirithe suime foirmeálta i bpátrúnacht scoileanna
 • Foilseofar fógra poiblí sna ceantair a bhfuil suirbhé le déanamh ar na tuismitheoirí maidir lena rogha pátrúnacht
 • Déanfar suirbhé a chur i gcrích sna ceantair aitheanta ag an Roinn
 • Déanfar bailíochtú ar thorthaí an tsuirbhé i gcomhar leis an nGrúpa um Bhunú Scoileanna Nua
 • Foilseofar torthaí na suirbhéanna agus seolfar chuig na pátrúin go léir iad le go mbreithneoidh siad ar na roghanna dífheistithe

Próiseas na Roinne Oideachais le hAonad a bhunú:

Níl próiseas foirmeálta ann i láthair na huaire. Moltar do phátrún iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua sa Roinn agus aitheantas na Roinne a lorg, agus Polasaí Gaelscoileanna Teo. maidir le Struchtúir Aonaid ag an Iarbhunleibhéal a chur i bhfeidhm.

Polasaí faofa ag Fochoiste Airgeadais Gaelscoileanna Teo., Bealtaine 2015