Méid an Téacs

Comhdháil: Forbairt na Ceannasaíochta sa Bhunscoil lán-Ghaeilge

Reáchtáil an Coiste Seasta Thuaidh Theas ar an nGaeloideachas (CSTT) comhdháil oiliúna 2 lá ar Forbairt na Ceannasaíochta sa Bhunscoil lán-Ghaeilge ar an gCéadaoin agus Déardaoin, 9-10 Deireadh Fómhair, 2013.

Clár na Comhdhála:

 • Ról na gCeannasaithe sa Scoil Lán-Ghaeilge
 • Tarmligean dualgais – foireann bhainistíochta agus foireann iomlán
 • Forbairt na meán-cheannasaíochta le róil agus freagrachtaí soiléire
 • Ag cinntiú Ardchaighdeán Oideachais
 • Ionduchtú agus meántóireacht do mhúinteoirí nua
 • Forbairt Ghairmiúil an Mhúinteora
 • Measúnú Uile Scoile agus Féinmheasúnú i dtreo barr fheabhais: tábhacht, impleachtaí agus feidhmiú éifeachtach
 • Ceannasaíocht Teanga Shóisialta / Chumarsáide na scoile
 • Polasaí na Gaeilge / sainmheon teanga na scoile a chaomhnú
 • Cruinneas na bpáistí / na múinteoirí / na foirne
 • Gaeilge sa chlós / lasmuigh den fhoghlaim fhoirmiúil
 • Pleanáil uile scoile (cúrsaí curaclaim san áireamh)
 • Cur chuige an tumoideachais
 • Léitheoireacht an Bhéarla agus na Gaeilge sa scoil lán-Ghaeilge
 • Ag Cothú Cultúir Dearfaigh
 • Gaol a chothú idir an scoil agus an scoilphobal / mórphobal
 • Cur chuige cumarsáide le páirtithe éagsúla
 • Comhoibriú idir scoileanna

Seo thíos na sleamhnáin a bhí in úsáid ag na hoiliúnóirí: