Méid an Téacs

Post múinteoireachta – Mata

Eanáir 29, 2014

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cáilithe don phost seo a leanas (a d’fhéadfadh teacht chun cinn sa scoilbhliain 2013-2014).

Mata trí mheán na Gaeilge

Ní mór d’iarratasóirí na pointí seo a leanas a thabhairt faoi deara:

1. Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ó www.etbjobs.ie nó ón scoil ar (042) 9352428.

Ba cheart foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig:
An Rannóg Pearsanra
Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Sráid an tSéipéil
Dún Dealgan
Co. Lú

2. Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais ná 16.00, Dé hAoine, 05 Feabhra, 2014.

3. Feidhmeoidh ceadú, coinníollacha seirbhíse agus ceapacháin, cáilíochtaí agus scála tuarastail, de réir rialacháin na Roinne Oideachais agus Scileanna.

4. Is ar choinníoll go bhfuil an múinteoir cláraithe de réir alt 31 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 a bheidh tairiscint fostaíochta ar bith.
5. Tabhair faoi deara: Cé go bhfógraítear an post thuas, féadfar cinneadh ar na h-uaireanta a athrú nó gan é a líonadh

Féadfar gearrliostú a chur i bhfeidhm
Dí-cháileofar iarrthóir a dhéanann canbhasáil
Is fostóir comhionannas deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Ní ghlacfar le h-iarratais a fhaightear i ndiaidh an spriocdháta.