Méid an Téacs

Fís na Gaelscolaíochta Beo i nDoire

Meitheamh 25, 2010

Tá pleanáil ag dul ar aghaidh faoi láthair chun soláthar iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge a bhunú do na daltaí Gaelscoile a dhéanann freastal ar na Gaelscoileanna i nDoire agus ar an Srath Bán.

Druideadh Meánscoil Dhoire, iarbunscoil lán-Ghaeilge a bunaíodh sa bhliain 1994, dhá bhliain ó shin agus mar sin tá tábhacht ar leith ag baint leis an bpleanáil seo d’iarbhunscoil nua sa chathair.
Bunaíodh meitheal oibre iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge an 18ú Bealtaine 2010 mar thoradh ar an idirphlé le hionadaithe ó Bhord Gobharnóirí na nGaelscoileanna uile i nDoire agus ar an Srath Bán.
Is daoine atá ainmnithe ó na Gaelscoileanna uile atá sa mheitheal oibre seo agus an Dr. Micheál Ó Duibh (Comhairle na Gaelscolaíochta) ina chathaoirleach. Ó bunaíodh an mheitheal oibre seo tá go leor oibre déanta i dtaca le forbairt na hiarbhunscolaíochta lán-Ghaeilge i nDoire.

Go dtí seo, tá anailís agus plé déanta ag an mheitheal oibre ar threochtaí líon na ndaltaí Gaelscoile atá agus a bheidh in aois aistrithe thar na chéad 7 mbliana atá amach romhainn.
Tá measúnú déanta ag an mheitheal oibre ar mhúnlaí éagsúla iar-bhunscolaíochta ionas gur féidir na múnlaí is oiriúnaí do riachtanais na Gaelscolaíochta a roghnú.

Anuas air seo, tá comhairliúchán déanta le príomhoidí Gaelscoileanna i nDoire, ar an Srath Bán, i mBun an Phobail agus i mBun Cranncha chun a dtuairimí agus a ndearcaí i leith fhorbairt na hiarbhunscolaíochta a fháil.
Dúirt an Dr. Micheál Ó Duibh go bhfuil sé iontach sásta a bheith ina chathaoirleach ar an mheitheal oibre agus go bhfuil meanma láidir an chomhoibrithe ann ó na Gaelscoileanna i nDoire agus ar an Srath Bán.

“Tá mé iontach sásta bheith i mo chathaoirleach ar an mheitheal oibre seo nó tá meanma láidir an chomhoibrithe ann ó na Gaelscoileanna i nDoire agus ar an Srath Bán.
Chuir an fócas ar chomhoibriú ar leas coitianta an pháiste Gaelscoile saintréith ar leith le hobair na meithle oibre, rud atá maith agus cuiditheach.

Tuigeann muid go léir nach obair fhurasta atá i mbunú sholáthar iar-bhunscolaíochta ach creideann muid go láidir go bhfuil an ceart ag daltaí teacht a bheith acu ar iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge.”
Creideann an tUasal Ó Duibh agus an mheitheal oibre gur chóir dó seo bheith ann do Mheán Fómhair 2011 nó ar an dáta is luaithe ina dhiaidh.

Tacaíonn Comhairle na Gaelscolaíochta leis an dearcadh seo.
Tá an mheitheal oibre den tuairim go bhfuil ceantar iar-bhunscolaíochta Dhoire réidh don iar-bhunscolaíocht agus deir Ó Duibh go bhfuil súil acu go rachaidh obair na meithle oibre seo píosa fada chun ‘scoil fhuinniúil agus inbhuanaithe’ a bhunú, a bheidh tarraingteach do na daltaí Gaelscoile uile agus a dhéanfaidh ardchaighdeán oideachais a ofráil do pháistí na scoile ar fad.

Gaelscéal – Meadhbh Ní Eadhra
25 Meitheamh 2010