Méid an Téacs

Stiúrthóir Naíonra ag teastáil, Naíonra na Giúise, Firhouse, BÁC 24

Meitheamh 30, 2016

Cineál Poist: Lánaimseartha

Fostóir: Naíonra na Giúise

Láthair: Teach na Giúise, BAC 24

Dáta deireanach a nglacfar le hiarratais: 31/7/16

CV chuig tickleschildcare@gmail.com

 Cáilíochtaí Riachtanacha:

 • Ardchumas Gaeilge (idir labhairt agus scríobh na teanga)
 • Fetac Leibhéal 6
 • Cur amach ar Aistear, Síolta agus Rialacháin Seirbhísí Luathbhlianta
 • Cáilíocht Gharchabhrach
 • Caithfidh an t-iarratasóir bheith toilteanach go ndéanfar grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána air/uirthi

 Inmhianaithe

 • Ábalta bheith ag obair as do stuaim féin
 • Scileanna iontacha idirphearsanta agus cumarsáide
 • Scileanna maithe eagrúcháin
 • Taithí bheith ag obair ar fhoireann
 • Taithí bheith ag obair le páistí ar aoiseanna éagsúla i seirbhísí éagsúla
 • Taithí bliana bheith ag obair i naíonra 

Príomhfhreagrachtaí an róil seo:

Cabhrú le reáchtáil an naíonra ó lá go lá agus cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúraim, oideachais, sábháilteachta agus folláine do na páistí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís. Beidh dúil faoi leith ag an iarratasóir in oideachas luathbhlianta agus sa Ghaeilge, araon, agus beidh sé/sí díograiseach agus cairdiúil.

I measc na ndualgas a bheidh le comhlíonadh ag an iarratasóir, beidh:

 • An páipéarachas cuí a chomhlíonadh: taifid ranga, taifid páistí aonair, taifid do Tusla.
 • Cinntiú go bhfuil seomra an naíonra ullmhaithe go cuí roimh na seisiúin
 • Cloí le polasaí cosanta leanaí an naíonra
 • Cloí le polasaithe agus nósanna imeachta uile an naíonra
 • Curaclam a fhorbairt a thagann le Aistear agus Síolta
 • Curaclam a fhorbairt agus a phleanáil i gcomhpháirt le baill foirne eile
 • Cúram agus oiliúint d’ardchaighdeán a sholáthar
 • Dul i mbun plé le tuismitheoirí/cúramóirí ar bhonn laethúil
 • Freagracht as folláine na bpáistí
 • Freastal ar agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe foirne
 • Pleananna ceachta aonair agus grúpa le forbairt
 • Reáchtáil agus bainistiú an tseomra Naíonra ó lá go lá