Méid an Téacs

Amhras léirithe faoi ionadaíocht na Gaelscolaíochta i suirbhéanna na Roinne

Eanáir 29, 2013

Glacadh céimeanna suntasacha le mí anuas i dtreo bunscoileanna i 44 ceantar a dhífheistiú ó stiúir na hEaglaise Caitlicí.

Cé go bhfuarthas dea-scéala ó thaobh na Gaelscolaíochta de an tseachtain seo caite nuair a fógraíodh go n-osclófar gaelscoil nua i gceantar Chill Dara ag deireadh na bliana seo, tá imní á léiriú ag eagrais Ghaeilge agus ag an bhForas Pátrúnachta maidir le hionadaíocht na suirbhéanna a cuireadh amach go dtí seo le linn an phróisis dífheistithe.

Léirigh torthaí na suirbhéanna a cuireadh amach i gcúig cheantar roimh an Nollaig go raibh 4-10% ag lorg athruithe ar phátrúnacht sna bunscoileanna ina gceantair.

Chomh maith leis sin, léiríodh nár ghlac céatadán maith de thuismitheoirí sna cheantair sin páirt san fheachtas ar chor ar bith.

Tá baol ann, mar sin, nach bhfuil mian cheart an phobail ó thaobh na Gaelscolaíochta á léiriú sna torthaí.

An tseachtain seo caite, sheol an tAire Oideachais suirbhé eile i 38 ceantar ar fud na tíre maidir le pátrúnacht bunscoileanna.

Níl fáil ar ghaelscoil i 9 gceantar ón 38 ceantar sin – An Pasáiste, Ros Cré, Biorra, Ceanannas, Ros Mhic Triúin agus na Sceirí, Mullach Eadrad, Port Mearnóg agus Baile Formaid/Séipéal Iosóid/Baile Phámar.

Is cosúil, áfach, go bhfuil an tAire den tuairim nach mbeidh scoileanna nua le hoscailt sna ceantair tuaithe atá luaite ach go mbeidh an deis ann labhairt leis na pátrúin atá ann maidir le pátrúnacht na mbunscoileanna a aistriú ón Eaglais Chaitliceach.

Tá eagraíochtaí Gaeilge ag impí ar thuismitheoirí sna ceantair sin suirbhéanna a líonadh amach agus a dtacaíocht a léiriú don ghaelscolaíocht agus an Foras Pátrúnachta a roghnú mar phátrún úr ar na bunscoileanna.

Tá sé fíorthábhachtach go dtuigfeadh tuismitheoirí go bhfuil rogha na gaelscolaíochta ar fáil má tá éileamh ann sa cheantar ina bhfuil siad agus nach mbaineann ábhar na suirbhéanna le cúrsaí reiligiúin amháin.

Iarrfar ar thuismitheoirí an suirbhé a chomhlíonadh roimh 8 Feabhra 2013. Tá gach eolas maidir leis an athleasú pátrúnachta ar fáil ar www.foras.ie agus is féidir teacht ar leagan leictreonach den suirbhé ar www.education.ie.

Foilsithe ar Gaelport

Moladh: Ba cheart do COGG feidhmiú mar shatailít don CNCM

Eanáir 29, 2013

I bhfianaise nach bhfuil aon sábháiltí airgid luaite le cónascadh COGG agus an CNCM, molann An Chomhdháil gur cheart go mbeadh COGG ag feidhmiú mar shatailít neamhspleách.

Tá todhchaí na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) faoi chaibidil sna meáin le cúpla mí anuas, ón uair a d’fhógair Ard Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, Seán Ó Foghlú go mbeadh COGG le cónascadh leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).

Beidh an CNCM ag aistriú oifige an samhradh seo chugainn, agus tá i gceist ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go dtarlódh an cónascadh idir an dá eagraíocht um an dtaca sin.

Ag comhdháil oideachais i nGaillimh i mí na Samhna, chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna in iúl nach mbeidh aon athrú láithreach ag teacht ar fheidhmeanna COGG. Ní faoiseamh a chur an ráiteas sin ar lucht freastail na comhdhála ach faitíos, agus iad den bharúil gur thug ráiteas Uí Fhoghlú le fios gur cinnte go dtiocfadh athrú ar fheidhmeanna COGG am éigin amach anseo.

Is í an phríomhfheidhm atá ag COGG ná tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, mar a bhaineann le háiseanna teagaisc, le seirbhísí taca agus le taighde, ach is léir ón gcinneadh is déanaí ón ROS gur mó béime a bheidh á cur amach anseo ar fheidhmeanna eile COGG maidir le curaclam na Gaeilge i scoileanna Béarla na tíre.

Agus é ag freagairt ceiste os comhair na Dála ar an 18 Nollaig 2012, dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn go mbeadh sé “ag súil le COGG a bheith ag cur a chuid feidhmeanna reachtúla i gcrích i gcónaí de réir mar a bhaineann leis an nGaeilge, trí Ghaeilge, agus ag déanamh cumarsáid leis an bpobal sa chaoi chéanna is a ndéanann siad faoi láthair”.

Cúpla seachtain ina dhiaidh sin, athraíodh port na Roinne nuair a chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna in iúl go bhféadfadh go mbeidh ar fhoireann COGG a bheith ag feidhmiú trí Bhéarla agus iad i mbun plé le foireann an CNCM.

Ag labhairt dó ar chinneadh na Roinne Oideachais agus Scileanna, dúirt Kevin De Barra, Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge “Sular bhunaigh An Chomhdháil, Gaelscoileanna agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta COGG, níorbh ann d’aon struchtúr chun freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na Scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lánGhaeilge, agus tá an-bhuairt orainn gur céad chéim í seo i dtreo cúlú ar an struchtúr tacaíochta reatha”.

Dar le De Barra go lagófar obair COGG i leith na scoileanna Gaeltachta agus na Gaelscoileanna, má chuirtear iachall ar fhoireann bheag COGG díriú go príomha ar churaclaim na Gaeilge sna scoileanna Béarla.

Tá ráite ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge go bhfuil an comhcheangail atá beartaithe ag dul i gcoinne na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Is mar seo thíos a chuirtear síos ar ról COGG sa Straitéis:

• Beidh príomhról ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta i
bhfeidhmiú na Straitéise san earnáil oideachais i gcomhar leis na gníomhaireachtaí atá ann.

• Cuirfear an fhoireann chuí agus na hacmhainní cuí ar fáil don Chomhairle lena dualgas a chomhlíonadh.

• Neartófar ról COGG mar aitheantas ar an ngá le dul i ngleic le saincheisteanna éagsúla a bhaineann go sonrach le teagasc agus le foghlaim na Gaeilge i scoileanna atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di araon, agus le teagasc na Gaeilge i ngach scoil aitheanta. Beidh ról lárnach ag COGG ó thaobh comhairle dhíreach a chur ar ghaelscoileanna faoi dhea-chleachtas i dtaca le hoideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Deir Kevin De Barra go mbeidh cruinniú práinne á iarraidh ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge leis an Aire Oideachais agus Scileanna agus go mbeidh siad ag impí air a bheith praiticiúil faoin gceist.

Deir De Barra, “Níl aon sábháiltí airgid luaite leis an gcónascadh seo. Beidh oifig nua an CNCM lonnaithe timpeall an choirnéil ó oifig reatha COGG.

Is cinnte go bhféadfaí seirbhísí áirithe a chomhroinnt, idir seirbhísí dlí, tacaíocht theicniúil agus a leithéid, ach chomhlíonfaí príomhfheidhm COGG, chun feidhmiú ar son na scoileanna Gaeltachta agus lánGhaeilge, níos fearr dá mbeadh COGG mar shatailít ag an CNCM, ar fáil chun comhairle a chur ar fáil, ach ag feidhmiú go neamhspleách, agus go hiomlán trí Ghaeilge”.

GAELPORT.COM

Meeting on new gaelscoil held in Kildare town

Eanáir 29, 2013

More than 50 people attended a meeting last Thursday in the Kildare Education Centre to discuss the establishment of a new gaelscoil in the area.

The meeting follows an announcement by the Minister For Education that a new gaelscoil will be established in Kildare town next September.

Seán de Paor, the principal of Gaelscoil Chill Dara attended and spoke at the meeting.

He explained that with 25% of pupils at Gaelscoil Chill Dara coming from the Kildare town, Monasterevin and Rathangan area, there was no shortage of demand for the service that gaelscoils provide in the Kildare area.

Gaelscoil Chill Dara, which is on the Green Road, Newbridge, is, he explained, over subscribed, and has been for some years.

Gaelscoil Chill Dara welcomes the development of the new school and wishes it every success, Mr. de Paor added.

Caoimhín ó Heaghra, a representative for an Foras Pátrúnachta, the patron of many of Ireland’s gaelscoils also spoke at the meeting, and explained that with the new school due to open in September, it’s expected that a principal will be appointed by June of this year.

As yet, while several are being considered, no site has been picked for the new school.

The new school will be multi-denominational.

LEINSTER LEADER

Láithreoirí á lorg ag Raidió na Life

Eanáir 29, 2013

Faoi láthair tá Raidió na Life ag cur Sceideal nua le chéile agus tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí ar gcláracha ceoil agus cainte.

Is deis iontach é do dhaoine gur spéis leo foghlaim conas tabhairt faoi chlár raidió agus cleachtadh a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge ag an am céanna!

Cuirfear traenáil ar fáil agus níl gá le haon taithí a bheith agat roimhe seo.

Is obair deonach atá i gceist.

Iarratais:

Má tá spéis agat féin nó aithne agat ar dhuine le suim ann déan teagmháil linn ag eolas@raidionalife.ie nó cuir scairt ar 01-6616333.

Tá oifigí Raidió na Life lonnaithe i lar na cathrach i gCearnóg Mhuirfean i mBaile Átha Cliath.

Cruinniú – Gaelscoil nua i dTamhlacht

Eanáir 28, 2013

CRUINNIÚ TÁBHACHTACH faoi Ghaelscoil nua ag oscailt MF 2013 i dTEACH NA GIÚISE ar siúl 05/02/13 (Dé Máirt) san Ionad Pobal, Teach na Giúise ag 7ir. Bígí ann le tacaíocht a thabhairt don ghaelscoil nua!

An Foras Pátrúnachta – Facebook

Survey on school patronage

Eanáir 28, 2013

Sir, – I am happy to clarify that Alan Whelan’s preferences (January 24th) will be taken into account – along with the views of every other parent of 0-12-year-old children in each town covered by the primary school patronage survey who fills in the survey at www.education.ie.

It is open to either or both parents or guardians using their PPS numbers to complete the survey and to express their preferences regarding choice of school patron.

All preferences expressed by either parent or guardian will be counted and validated. However, t he number and age of children associated with each preference will be validated against the PPS number of the parent or guardian in receipt of child benefit.

I hope more parents will follow Mr Whelan’s lead and take the time to express their preferences on who they wish to see running their primary schools before the closing date of February 8th.

– Yours, etc,
DEIRDRE GRANT,
Director of Communications, Department of Education, Marlborough Street, Dublin 1.

www.irishtimes.com

My wife can vote on school patronage issue, but I can’t

Eanáir 28, 2013

Niall Murray’s (Jan 22) news report of Professor Eamonn Conway’s accurate assessment that few parents want a change of school patronage deserves further analysis.

As a parent, who voted in the Killarney survey, I was dismayed to learn from Department officials that my vote would not be counted because it is my wife who receives child benefit.

Only half of parents, those in receipt of child benefit, have a right to vote. I was more dismayed to learn that the Department has concocted a protocol that forbids any formal meetings of parents to debate the merits of Education Minister Ruairi Quinn’s very radical proposals for the Catholic Church to surrender 50% of its schools to other patrons.

I fear that democracy is dead.

Alan Whelan
Beaufort, Co Kerry

www.irishexaminer.com

Education suffering ‘death by initiative’

Eanáir 28, 2013

The quality of primary education is being undermined by reform initiatives from the Department of Education, a school leader has claimed.

Seán Cottrell, director of the Irish Primary Principals’ Network (IPPN), said the system was suffering from “death by initiative”. Over the years, he told delegates to the IPPN conference in Dublin, principals had been bombarded by initiatives.

“It is obvious from their nature that they are ad hoc and reactionary because there is a lack of an overall vision for Irish education.” He said there was a gross imbalance between management capacity in schools and the expectations of the Department of Education.

“To resolve this imbalance, the department must prioritise funding for skilled administrators, provide a minimum of one non-contact day per week for the leadership and management role of teaching principals and reinstate in-school management posts,” he said.

Key strategies He said Minister for Education Ruairí Quinn should adopt three key strategies if he “genuinely wants to make primary education a priority for this Government”: First, no more new initiatives unless schools are provided with the necessary capacity to manage their implementation. “We have superb teachers – allow them teach.”

Second, give principals administrative back-up so they can fulfil their function of leading the quality of learning. Finally, trust principals: give them the resources to run schools and harness their capacity to lead.

Mr Quinn was unable to attend the conference for personal reasons. His address was read by Seán Ó Foghlú, secretary general of the Department of Education.

Mr Ó Foghlú said the latest international rankings indicated Ireland was performing better than most countries, especially in literacy, but there was still “some work to do if we want to join the ranks of the best performing countries in the world. That must be our ambition”.

On school patronage, he said existing patrons, and most notably the Catholic Church, would have six months to respond to the results of parental surveys on their preferred school options, currently under way.

In his address, Mr Cottrell said it was fine to compare standards in different countries. “But let’s also compare t he support schools have …Minister, can you imagine the impact on your department if you lost half of your assistant secretaries, half of your principal officers and half of your advisers?”

www.irishtimes.com

Éascaitheoir á lorg le tionscnamh ‘Scéal na Gaeilge’ a fhorbairt

Eanáir 28, 2013

Tá Comhairle Cathrach Dhoire ag lorg éascaitheoir le tionscnamh Scéal na Gaeilge a fhorbairt i gcomhar le pobal na Gaeilge i nDoire.

Is éard atá i gceist le Scéal na Gaeilge ná taispeántas nua léirmhínitheach a fhorbairt i gcomhar le scoileanna, eagraíochtaí pobail agus réimse páirtnéirí eile in earnáil na Gaeilge le scéal na teanga sa cheantar seo a insint go físeach. Díreoidh an taispeántas agus lámhleabhar a théann leis, ar an teanga sa stair, an teanga sa lá atá inniu ann, agus ar an teanga inár gcomhthodhchaí.

Is é is cuspóir le tionscnamh Scéal na Gaeilge ná feasacht an phobail ar an Ghaeilge agus ar phobal na Gaeilge a mhúscailt, go mór mór i measc pobal nua. Forbrófar an tionscnamh i gcomhar leis an phobal agus bainfidh sé feidhm as cur chuige cruthaitheach le hábhair chartlannaíochta a bhailiú don taispeántas: íomhánna, téacs agus grianghraif a ndéanfaidh cur síos físeach ar éabhlóid na teanga agus a pobail san am atá caite, sa lá atá inniu ann agus sa todhchaí.

Tá lúcháir ar Chomhairle Cathrach Dhoire go mbeidh tacaíocht ar fáil don tionscadal seo ó thionscnamh BT Portrait of a City. Ní amháin go guideoidh an tacaíocht luachmhar seo le pobal na Gaeilge ábhair a chartlannú ach cuideoidh sé leis an tionscnamh seo ábhar nua closamhairc i nGaeilge a thaifeadadh le cur ar bhanc cuimhne na cathrach atá á fhorbairt ag BT Portrait of a City.
Má tá suim agat cur isteach ar an phróiseas seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Pól Ó Frighil, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach Dhoire le foirm iarratais a iarraidh ar T: 028 71 376 579 nó seol ríomhphost chuig pol.ofrighil@derrycity.gov.uk. Is í an Aoine an 8ú Feabhra ag 12:00in an spriocdháta d’iarratais.

Tá tionscnamh Scéal na Gaeilge maoinithe ag clár Culture for All a chuireann tacaíocht ar fáil do phobail éagsúla ar mian leo tionscnaimh a fhorbairt mar cheiliúradh ar ghradam Chathair Chultúir 2013 agus tá an clár maoinithe ag the Big Lottery Fund agus an Chomhairle Ealaíon ó Thuaidh.

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2013

Eanáir 28, 2013

Beidh Craobh na hÉireann den Chomórtas ar siúl sa Téatar Poiblí/Halla Scrúdaithe, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar 4.30 p.m. Dé Céadaoin, 30 Eanáir 2013

4.30 p.m. CRAOBH NA SÓISEAR

RÚN:Tá an stát seo rófhlaithiúil lena chúnamh don tríú domhan!

Foireann A: Coláiste Rís, Dún Dealgan, Co. Lú
Foireann B: Coláiste Íde, An Daingean, Co. Chiarraí
Foireann C: Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
Foireann D: Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, BÁC

6 p.m. CRAOBH NA SINSEAR

RÚN: Tá mórchinntí an rialtais seo ar leas an náisiúin!

Foireann A: Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí
Foireann B: Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
Foireann C: Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, BÁC
Foireann D: Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Aoichainteoir: An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, Sinn Féin

Tuilleadh Eolais: Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.
T: 01/6753299
R.phost: seanc@gael-linn.ie

« Previous PageNext Page »