Méid an Téacs

Aibreán 24, 2017

unnamed

 

 

 

 

Déanann Don Bosca lóistín sábháilte, slán a chur ar fáil do dhaoine óga a d’fhás aníos i dtimpeallachtaí ina raibh foréigean, andúileacht, failí agus mí-úsáid mothúchánach coitianta. Tá siad tar éis clár a chruthú i dteannta le Gaisce le árd a tharraingt ar na dúshláin atá roimh na hógánaigh seo agus le seirbhísí tacaíochta a sholáthair dóibh.

Tá sé mar aidhm ag TY Care  deis a thabhairt do dhaltaí san Idirbhliain foghlaim futhú sin atá faoi chúram an stáit. Mar chuid den tionscnamh beidh ócáidí tiomsaithe airgid á eagrú ag na daltaí sna scoileanna. Is féidir leis na daltaí na hiarrachtaí a chuireann siad isteach sa tionscnamh a úsáid mar chuid den obair charthanacht acu don duais Gaisce. Rachaidh an t-airgid i dtreo tithí, seiribhísí tacaíochta agus oideachas a chur ar fáil do dhaoine óga faoi míbhuntáiste.

Déanfar an chlár a reachtáil tríd Google Classroom, áit a mbeidh treoracha, doiciúméid agus logáil ama ar fáil.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sarah nó Tony ar 01 8336009 nó ar tycares@donboscocare.ie.

Cúrsa Teaghlaigh sa Ghaeltacht Iúil 2017-scoláireachtaí ar fáil!

Aibreán 24, 2017

fnag

 

 

 

 

 

 

Tá Foras na Gaeilge ag cur 15 scoláireachtaí ar fáil do Chúrsa Teaghlaigh sa Ghaeilge atá a reáchtáil ag Cumann an Phiarsaigh i nGaoth Dobhair le linn na seachtaine 15-22 Iúil 2017. Bronnfar 10 scoláireachtaí de luach €900 an ceann agus 5 scoláireachtaí de luach €200 an ceann ar theaghlaigh a bhfuil suim acu freastal ar an chúrsa Gaeilge seo i nGaoth Dobhair.

Caitheann na teaghlaigh seachtain i nGaoth Dobhair ag freastal ar ranganna agus imeachtaí tré Ghaeilge a bheidh ar siúl i bPobalscoil Ghaoth Dobhair. Tá a thuilleadh eolais faoin chúrsa féin ar an suíomh idirlíon www.piarsaigh.ie.

Is ar theaghlaigh atá san earnáil Gaelscolaíochta faoi láthair atá na scoláireachtaí dírithe; sé sin le rá do theaghlaigh a bhfuil páiste ag freastal ar ghaelscoil, ar ghaelcholáiste nó scoil ina bhfuil oideachas tré Ghaeilge a chur ar fáil.

Beidh trí scoláireacht le bronnadh ar an chlár Cóisir Cheoil (15.00-17.00) ar RTE RAIDIO NA GAELTACHTA gach lá ón Luan 08 Bealtaine go Aoine 12 Bealtaine. Éist leis an chlár le linn na seachtaine agus beidh an deis agat TÉACS a chur isteach le linn an chláir le bheith sa chrannchur do na scoláireachtaí.

Tá Cumann an Phiarsaigh go mór faoi chomaoin ag Foras na Gaeilge as an tacaíocht seo a thabhairt don chúrsa.

Is féidir eolas breise a fháil ó Joe Ó Gallchóir, stiúrthóir an chúrsa, ag 086 3048242 nó galljoe@eircom.net

Foras na Gaeilge is providing scholarships to families wishing to attend an Irish Language Family Course in Gaoth Dobhair, Co Donegal during the week 15-22 July 2017.

Family Course sa Ghaeltacht July 2017

There are 10 scholarships worth €900 each and 5 scholarships worth €200 each available to facilitate interested families attend the course. The scholarships are for families who have children in the All-Irish education sector.

All information on the course itself is available on www.piarsaigh.ie.

The scholarships will be presented each day during the week 08-12 May 2017 on Cóisir Cheoil (15.00-17.00) on RTE RADIO NA GAELTACHTA. They will be awarded by means of a TEXT-IN on that programme during the week in question.

Further information is available from Joe Ó Gallchóir at 086 3048242 or galljoe@eircom.net.

Cúrsa snasta

Aibreán 21, 2017

snas agus blas

Bhí fadhb ann i gcónaí maidir le téacsleabhair Ghaeilge. Bhí cuid mhaith de na leabhair seanfhaiseanta agus bhí ar na múinteoirí a n-ábhar féin a lorg le cur leis na téacsanna bunúsacha. Bhí deacracht ar leith ann maidir le hábhar do dhaltaí iarbhunscoile an Tuaiscirt sna ranganna teastais go háirithe. D’fhoilsigh an Dochtúir Liam Ó Cuinneagáin atá ina phríomhoide i gColáiste Bhríde i nDoire faoi láthair ‘Saothar A Leibhéil’ roinnt blianta ó shin. Bhí ábhar nua- aimseartha ann agus bhí sé eagraithe go han-mhaith. Líon sé bearna gan amhras.

Tamall ó shin rinneadh cinneadh go raibh cúrsa nua cuimsitheach a bheadh suimiúil agus dúshlánach ag an am céanna de dhíth anois, cúrsa a bhainfeadh úsáid as an nua-theicneolaíocht agus a bheadh chomh tarraingteach leis na cúrsaí atá ar fáil do theangacha eile. Mar sin de, chuir CEA () tionscnamh ar bun: ‘Snas agus Blas’. Tá an chéad chuid den chúrsa ar fáil anois. Clúdaíonn sé Bliain 8 agus tá Bliain 9 ar na bacáin. Tá leagan amach leabhar an dalta thar a bheith tarraingteach. Tá na grianghraif gan sárú. Téann éagsúlacht an leabhair i bhfeidhm orm. Clúdaítear saol an uile lae, an timpeallacht, ceol, tíortha agus teangacha (cur síos ar theanga an lucht siúil,‘Cant’, ina measc), taisteal, an Ghaeltacht, litríocht agus a lán eile.

Osclaíonn an cúrsa doirse don dalta tríd an Ghaeilge. Beidh leibhéal teanga an scoláire i bhfad níos airde ag deireadh an chúrsa seo agus beidh sé níos eolaí ar chultúr a thíre féin agus ar chultúir eile. Cuirtear ábhar tacaíochta ar fáil don chúrsa ar líne, trialacha éisteachta agus cluichí ríomhaireachta san áireamh. Molaim an cúrsa samhalaíoch seo go spéir. Tá pobal níos leithne tuillte aige. Chuirfeadh daltaí sa Deisceart an-spéis ann. Bheadh teagascóirí in ann é a chur in oiriúint do ranganna do dhaoine fásta. Tá mé ag dúil go mór le cuid a dó. Ba chóir dúinn a bheith buíoch do CEA chan amháin as an saothar seo- tá an-obair déanta aige ar gach gné den churaclam scoile.

An excellent course

There has always been a problem with Irish language textbooks. Many of them have been old-fashioned and teachers have had to look out their own material to supplement the basic texts. There has been a particular difficulty regarding post-primary pupils in the North, especially in certificate classes. Doctor Liam Ó Cuinnegáin, the present Principal of St. Brigid’s College, Derry published ‘Saothar A Leibhéil’ a few years ago. Its content was very modern and it was very well laid out. It definitely filled a gap.

A short time ago it was decided that a new comprehensive course was needed now, a course that would be both interesting and challenging, a course which would make use of the new technology and which would be as attractive as the courses available for other languages. As a result, CEA (The Northern Ireland Examination Board) initiated a project: ‘Snas agus Blas’. The first part of the course is now available. It covers Year 8 and Year 9 is near publication. The lay-out of the pupil’s book is very attractive. The photographs are superb. I am highly impressed by the variety of material in the book. It covers everyday life, the environment, music, countries and languages (including the travellers’ language, ‘Cant’), travel, the Gaeltacht, literature and much more.

At the end of this course the pupil’s language will be at a much higher level and he will know more about the culture of his own country and about other cultures besides. Support material can be had on line, including listening tests and computer games. I have no hesitation in recommending this imaginative course. It deserves a wider public. Pupils in the South would find it most interesting. Tutors could adapt it for adult classes. I look forward to the second part. We should be grateful to CEA not only for this project- it has done outstanding work on every aspect of the school curriculum.

Liam Mac Lochlainn,
Colúnaí Gaeilge The Derry Journal

Folúntas: Príomhoide

Aibreán 20, 2017

Príomhoide á earcú do Bhunscoil Sancta Maria, Sráid Synge, Baile Átha Cliath 8. Beidh sruth lán-Ghaeilge do naíonáin bheaga ag tosú sa scoil i mí Mheán Fómhair.

Gach eolas anseo http://www.educationposts.ie/post/view/80801.pdf 

Pleanáil Teanga Chathair na Gaillimhe

Aibreán 20, 2017

Tá cruinnithe poiblí á n-eagrú ag Údarás na Gaeltachta sna 3 Limistéar Pleanála Teanga timpeall Chathair na Gaillimhe le heolas a thabhairt faoi Phlean don Ghaeilge do na ceantair sin. Má tá cónaí ort sna ceantracha seo, tugtar cuireadh duit freastal ar chruinniú poiblí agus a bheith páirteach san iarracht an teanga a chur i mbéal an phobail arís.
Tuilleadh Eolais:
pleanailteanga@udaras.ie
www.udaras.ie

PleanailTeanga

Féile Scanánaíochta Fhine Gall

Aibreán 19, 2017

festival_cover_photo_cropped_197030

 

Tá iarraitaisí á ghlacadh anois ar son Féile Scanánaíochta Chontae Fhine Gall. Tá sé mar aidhm ag an bhféile lucht féiltí cheol a mhealladh chuig an deireadh seachtaine, atá le bheith eagraithe i gCaisleán Shoird. Cuirfear ceolchoirmeacha ar siúl, maraon le taispeántais coiméide. Tá eagarthóirí ag súil go mbeidh obair rannpháirtithe á léiriú go dtí déimeagrafach níos leithne de thoradh ar an bhféile.

Beidh an féile ar siúl ar an t-aonú is an dara lá déag de mhí Lúnasa.

Thug bunaitheoir na féile, Liz Kenny, le fios go mbeadh rud éigin ann do chuile aois ghrúpa. ‘Cé go bhfuil fás suntasach tagtha ar an lucht féachana le roinnt blianta anuas, tá freagracht orainn mar eagarthóirí íomhá nua a chruthú don fhéile.’

D’aontaigh Stiúrthóir Chruthaitheach na féile leí, á rá, ‘Tá sé mar riachtanas go bhfuil an féile meallacach dóibh síúd nach mbíonn ag freastal ar scannáin go rialta. Creidimid go bhfuil baol ann go ndéanfaidh téama féile scanánaíochta lucht féachana a choimhthiú má chreideann siad go bhfuil sé dírithe ar déantóirí scannáin agus gnáthóirí pictúirlainne le taithí acu ar an seanrá amháin. Go firiciúl, is a mhalairt atá fíor. Is aoibheann le gach éinne scannáin agus tá sé mar aidhm againn lucht féachana a chur i dtaithí ar choincheap scanáin neamhspleacha.’

Beidh clár de na gníomhaíochtaí atá le bheith ar fáil á leagadh amach sna míonna atá romhainn agus tá eagarthóirí na féile dóchasach go mbeidh lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta i láthair. Tá an féile le bheith ar cheann de na féiltí scanánaíochta ba mhó i mbliana.

Is féidir tuilleadh eolais maidir le scannán a chuir isteach ar na catagóirí ‘Nuathagtha is Fearr, Beochan is fearr, Gearr-scanán is fearr, Dalta is fearr, Doiciúméad is fearr, Scannán Idirnáisiúnta is Fearr, Scannán Gaeilge Is Fearr nó Gaisce sna Meáin Chumarsáide, a fháil ar  www.fingalfilmfest.com. Le iarratas a chur isteach, is féidir dul díreach go dtí  http://www.fingalfilmfest.com/2017-submissions/ nó teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht ar pr@fingalfilmfest.com.

Seimineár Gréasáin ar Phróiseáil Éistitheach

Aibreán 18, 2017

banner2-min

Beidh seimineár gréasáin á reachtáil ag an gcomhlacht Neuron Learning ar Phróiseáil Éistitheach i dtaca le léitheoireacht ar an fichiú lá de mhí Aibreán, ar a naoi a chlog trathnóna. Leanfaidh an seimineár ar aghaidh ar feadh seasca nóiméad agus is gá clárú roimh ré. Tá an seimineár saor in aisce agus beidh sé ag deileá le deacrachtaí leis an léitheoireacht i measc páistí chomh maith leis na bealaí gur féidir le scoileanna dul i ngleic leo. Is féidir clárú roimh ré ar https://forms.aweber.com/form/98/433117298.htm. Beidh Cory Armes M.ed mar léiritheoir ar an seimineár.

The company Neuron Learning will be holding a webinar on Auditory Processing – It’s critical link to Reading on the twentieth of April at 9pm. The seiminar will last for an hour and it is necessary to register beforehand. It is a free seminar and will deal with reading difficulties amongst children as well as how schools can address them. You can register through the above link. Cory Armes M.ed will present the seminar.

Buaiteoir de chuid Comórtas Ealaíne Texaco

Aibreán 18, 2017

default-image-for-news-1

Beidh Lucy ag taisteal chuig Tóiceo lena chuid oibre a thaispéaint ag an bhFondúireacht Idirnáisúnta Ealaíne agus Cultúr, le seic ar son €1,500 san áireamh.

Children with two languages excel at school

Aibreán 18, 2017

Children who are brought up speaking two or more languages outperform their peers in English and maths by the age of seven, research has found.

Data on 19,000 British children in the Millennium Cohort Study found that those who spoke more than one language at home lagged behind at school at ages three, four and five. However, they then powered ahead, leaving behind those who spoke only English.

The findings suggest that teachers and the government should encourage parents to use their native tongue at home. The research was conducted by Anita Staneva at the University of Sydney and will be presented today at the annual conference of the Royal Economics Society in Bristol.

It suggests a wider benefit to children of speaking a foreign language, Dr Staneva said, adding that parents often think those children are at a disadvantage because one or both of their parents are non native speakers and so compensate by doing extra work with them.

Other research has shown speaking two difference languages from an early age actually helps shape the brain. Technological advances have allowed researchers to investigate how bilingualism interacts with the neurological system. It has emerged that in order to maintain the balance between two languages, a bilingual child relies heavily on “executive function”, the control room which organises the rest of the brain.

This constant practice strengthens the control mechanisms which lead to better learning capabilities, problem solving, memory and other skills later on.

One study found the “executive function” was more developed among children from bilingual homes even from the time when they are babies, simply because of listening to two different languages.

Foinse: The Times

Múinteorí ag teastáil i mBaile Átha Cliath

Aibreán 18, 2017

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beidh Coláiste de hÍde Gaelcholáiste 300 dalta i dTamhlacht Bhaile Átha Cliath a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, ag lorg na muinteoirí seo a leanas don scoilbhliain 2017 / 2018. Is féidir  iarratais a chuir isteach ar www.etbvacancies.ie agus CV a sheoladh chuig eolas@colaistedehide.ie

.

  • Múinteoir Gaeilge/Béarla 22 uair in aghaidh na seachtaine
  • Múinteoir Gaeilge/Tíreolaíocht nó Múintoeir Gaeilge/Stair 22 uair in aghaidh na seachtaine
  • Múinteor Ceol-OSPS-Stair 22 uair in aghaidh na seachtaine.  Tréimhse Saoire Mátháireachas atá i gceist leis an folúntas seo.
  • Múinteoir Fraincis/Béarla 22 uair in aghaidh na seachtaine

« Previous PageNext Page »