Méid an Téacs

Maoiniú Áiseanna Teagaisc/ Foghlama Gaeilge agus Sparánachtaí Taighde

Feabhra 26, 2018

Tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais: www.cogg.ie

Dáta deiridh d’iarratais: Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé Máirt 20 Márta 2018.

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta & CAER

Feabhra 26, 2018

Fógraíonn Comhairle na Gaelscolaíochta, an forás ionadaíochta ar son na gaelscolaíochta agus CAER, (Cumann Oideachais na Réigiún Eorpach), a chuireann chun cinn agus a fhorbraíonn oideachas trí theangacha neamhfhorleathana, go mbeidh Comhdháil chomhpháirteach ar siúl ar an 15ú Márta 2018 i gColáiste Ollscoile Naomh Muire & ar an 16ú Márta 2018 i gColáiste Feirste, Béal Feirste.

Is í ceann de na comhdhálacha is mó den chineál seo ar oileán na hÉireann í, a mheallfaidh toscairí as Gaelscoileanna ó thuaidh agus ó dheas agus cuid mhór eagraíochtaí Gaeilge eile, idir chultúrtha agus oideachasúla agus i mbliana agus anois le comhpháirtíocht CAER, beidh cainteoirí idirnáisiúnta ar an tumoideachas ó cheann ceann na hEorpa.

I mbliana beidh atmaisféar láidir idirnáisiúnta le brath agus cainteoirí ó gach cearn don Eoraip i láthair. Inma Muñoa ó Thír na mBascach agus Ester Magis ón Bheilg, a chuirfidh a gcuid taighde faoi bhráid na comhdhála chomh maith le taighdeoirí agus acadóirí as an Bhreatain Bheag, as Albain agus as Éirinn i láthair.

Beidh an chomhdháil ar siúl i gColáiste Mhuire agus i gColáiste Feirste i mbliana agus tá Comhairle na Gaelscolaíochta agus CAER an-bhuíoch dóibh as an ócáid a óstáil i mbliana; dhá aonad iad atá aitheanta fud fad na tíre as a dtiomantas i leith chur chun cinn na Gaeilge.

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta agus CAER an-sásta go mbeidh an t-aoi speisialta leis an Chomhdháil a oscailt i mbliana, An Choimisinéir Teangan Rónán ó Domhnaill. Tá Comhairle na Gaelscolaíochta & CAER an-bhuíoch dó as a chuid ama a thabhairt dúinn le bheith i láthair ar an lá.

Agus é ag caint ar theacht na Comhdhála i mbliana, dúirt Liam Ó Flannagáin, , Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta, go gcuirfí fáilte chroíúil roimh gach toscaire chuig an ócáid speisialta seo.

Beidh réimse leathán de sheastáin eolais ag eagraíochtaí cultúrtha, oideachais, Gaeilge agus spóirt ann ar an lá chomh maith.

Ní mór do mhúinteoirí a bheith cláraithe roimh ré chun freastal ar an Chomhdháil seo, a thosaíonn ag 9.00 sa dá ionad.

Tuilleadh eolais: Seán Ó Muireagáin somuireagain@comhairle.org Guthán 02980 321475

Soláthar úr naíscolaíocht Ghaeilge faofa ag An Grúpa Oideachais Réamhscolaíochta do Chathair Ard Mhacha, Suaitreach & Droichead Thuama

Feabhra 19, 2018

Chuir Gearóid Mac Ádhaimh, Cathaoirleach Chomhairle na Gaelscolaíochta (an foras a bhunaigh an Roinn Oideachais leis an ghaelscolaíocht a fhorbairt), fáilte roimh an chinneadh déanach a rinne An Grúpa Oideachais Réamhscolaíochta do Chathair Ard Mhacha, Suaitreach & Droichead Thuama, Co Aontroma, an soláthar úr naíscolaíocht a fhaomhadh.

Creideann an t-uasal Mhic Ádhaimh go léiríonn an soláthar úr seo tuiscint an phobail ar bhuntáistí an oideachais dátheangaigh dá bpáistí. Dúirt sé; “Tá na pobail seo ar thuras oideachasúil a shaibhreoidh saol a bpáistí agus saol a bpobail féin mar aon. Táthar ag oscailt dorais do bhuntáistí oideachasúla agus cultúrtha a eascraíonn as an dátheangachas agus an tumoideachas.”

Lean sé leis, “Tá sé d’aidhm againn an Ghaelscolaíocht a chur ar fáil don oiread pobal agus is féidir sa tuaisceart agus seo déanta taobh istigh do chomhthéacs na Pleanála Ceantair. Tugann na naíscoileanna úra seo deis dúinn freagairt don éileamh d’fhorbairt na Gaelscolaíochta sa phobal.”

Is an-fhorbairt don earnáil bunú agus faomhadh trí naíscoil úra nó is é seo an chéad uair a bunaíodh trí naíscoil in aon bhliain amháin. Léiríonn sé go sonrach an t-éileamh sa phobal don ghaelscolaíocht. Tá anois 6000 dalta ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge san earnáil agus tá súil le méadú ar na huimhreacha sin sa bhliain amach romhainn.”

Mhol an t-uasal Mac Ádhaimh ról an phobail áitiúil a thug a gcuid ama agus fuinnimh le naíscolaíocht Gaeilge a bheith ar fáil ina bpobal féin. D’aithin sé chomh maith an choimitmint agus an tacaíocht airgeadais a thug Foras na Gaeilge (foras maoinithe uile-oileánda) agus Iontaobhas na Gaelscolaíochta (ciste iontaobhais na gaelscolaíocht ó thuaidh) nuair a dúirt sé, Ní bheadh sé de mhian na bpobal seo soláthar gaelscolaíochta a bheith acu ach ab é creideamh, tiomantas agus coimitmint na n-eagraíochtaí agus na ndaoine seo.”

“Ba mhian liom buíochas agus aitheanta a thabhairt dár gcomhpháirtithe san eagraíocht Altram, an grúpa a thacaíonn le tionscadail réamhscolaíochta. Ba mhór agus luachmhar an tacaíocht a thug Altram le bunú na naíscoileanna seo.”

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta ag súil le bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe uile agus muid ag tacú leis an trí fhorbairt úr gaelscolaíochta sna pobail seo agus muid ag cur comhairle agus tacaíocht ar fáil le go ndeachaidh siad ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile de sholáthar an ghaeloideachais ina gceantair féin.

Le tuilleadh eolais a fháil nó le do pháiste a chlárú, déan teagmháil le:

Orlagh @ 0785112041 (Naíscoil na Caille, Armagh)
John @ 07855902093 (Naíscoil na Fíobha, Toomebridge)
Malachaí @ 07746930591 (Naíscoil Ghreanacháin, Swatragh)

Léiriú míchruinn sna meáin maidir le cur chuige na scoileanna lán-Ghaeilge sna polasaithe iontrála

Feabhra 13, 2018

Údar díomá atá san amhras agus sa mhíshástacht atá cruthaithe sna meáin maidir le próiseas iontrála scoileanna lán-Ghaeilge, a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas. Tá doiléir cruthaithe sna meáin faoi agallaimh a bheith mar mhodh éigeantach chun áiteanna a bhronnadh ar pháistí sna scoileanna lán-Ghaeilge nuair a thiocfaidh an reachtaíocht i bhfeidhm. Níl fírinne leis sin, ná ní bheadh aon ghlacadh leis sin ag Gaeloideachas, ná ag aon pháirtí eile sa tír.

Sa Bhille, (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016 atá á dhréachtú faoi láthair, leagfar amach na cleachtais iontrála a bheidh inghlactha agus iad siúd nach mbeidh agus bord bainistíochta scoile ag dul i ngleic le ró-éileamh ar áiteanna scoileanna. I gcás an 30% de scoileanna lán-Ghaeilge nach bhfuil ar a gcumas glacadh le gach iarratas de bharr teorainn spáis sa scoil agus an cleachtas atá ann tús áite a thabhairt do shiblíní, níl de dhara rogha ag na scoileanna sin ach critéir iontrála a leagan amach. Le linn an chomhairliúchán cuimsitheach a rinneadh ar an gceist le roinnt blianta anuas, shoiléirigh Gaeloideachas agus na heagraíochtaí Gaeilge eile thar ceann pobal na scoileanna lán-Ghaeilge gur córas é an córas lán-Ghaeilge atá fáilteach roimh gach páiste, beag beann ar chumas ná cúlra teangeolaíoch agus go gcreidtear gur seoid luachmhar atá sa teanga agus sa chóras oideachas lán-Ghaeilge ar ceart a bheith ar fáil do gach páiste, ar mian leis nó léi é. Faraor, níl an córas oideachais seo ina rogha forleathan, tá srian á chur ar an bhfás ach tá an t-éileamh ó thuismitheoirí ag ardú de bharr go n-aithníonn siad na buntáistí a bhaineann leis dá gcuid páistí agus go bhfuil suim mhéadaitheach sa teanga i measc an phobail. Tá rogha an oideachais lán-Ghaeilge á cheilt ar na mílte páistí gach bliain de bharr an easpa físe agus tacaíochta ón Roinn Oideachais agus Scileanna chuige. Má leantar leis an moladh go mbeidh bac ar scoileanna ag tabhairt tús áite do pháistí ó réamhscoileanna, beidh impleachtaí móra ann don leanúnachas chuig an bhunscoil ón naíonra agus laghdófar a gcuid stádais dá bharr ag staid atá an-leochaileach dóibh.

Is mionlach bídeach laistigh de mhionlach (5% de phobal na scoileanna lán-Ghaeilge)atá sna teaghlaigh atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge mar theanga bhaile. Tacaíonn Gaeloideachas leis na scoileanna a thugann tús áite do na teaghlaigh sin ina gcuid polasaithe iontrála san áit a bhfuil ró-éileamh óir creidtear go bhfuil sé fíor-thábhachtach a chinntiú go bhfuil oideachas ar fáil dóibh ina dteanga dhúchas agus go dtacaíonn a gcuid saibhris teanga le sealbhú na Gaeilge i measc na bpáistí eile. I bhfocail Uí Chártúir, Uachtarán Gaeloideachas, “Tá súil agam go gcinnteoidh an Bille ‘Ligean Isteach i Scoileanna’, 2016 go mbeidh áit ar fáil i nGaelscoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu ag gach páiste atá á thógáil le Gaeilge”. Tacaíonn Gaeloideachas freisin leis na teaghlaigh le beagán Gaeilge agus gan Ghaeilge ach a bhfuil spéis acu san oideachas lán-Ghaeilge dá gcuid páistí.

Agus ní Ghréacháin ag labhairt ar chroílár na faidhbe, deir sí, “Dá mbeadh fíor-rogha ar fáil do gach teaghlach ar mian leo é, agus deis acu teacht ar oideachas lán-Ghaeilge sa bhunscoil agus san iarbhunscoil, ní bheadh an plé seo ag tarlú. Bheadh freastal á dhéanamh ar mhianta tuismitheoirí, bheadh buntáistí an oideachais lán-Ghaeilge ar fáil ar bhonn níos forleithne agus bheadh cosaint agus tacaíocht ann don Ghaeilge mar phríomhtheanga bhaile”.

Tuilleadh eolais
Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach: 086 8050335
Anna Ní Chártúir, Uachtarán: 085 1351097
Seán Ó hArgáin, OCP: 087 4192322

Daltaí an Chaisleáin ar BBC

Feabhra 12, 2018

Coinnigí súil amach don tsraith nua faoi bhunú Ghaelcholáiste Dhoire. Beidh an chéad chlár á craoladh ar an 12 Feabhra ag 10.00i.n ar BBC2. Chaith criú scannánaíochta ó LIGID dhá bhliain ag leanstan an scoilphobail fríd na dúshláin agus na buanna a bhí ag an scoil ó bunaíodh í. Más suim leat an Gaeloideachas beidh dúil agat in “Daltaí an Chaisleáin”.

Is sraith nua ó BBC Gaeilge é Daltaí an Chaisleáin, a dhíríonn ar na daoine a ndearna a dtiomantas scoil nua-aoiseach de chaisleán meánaoiseach.

Le 500 bliain anuas, tá Caisleán Dhún Geimhin ina sheasamh ag bun na Speiríní. Is mar theach sinseartha mhuintir Chatháin a tógadh é, ach is iomaí craiceann a chuir sé de thar na blianta, lena n-áirítear áit chónaithe d’Arm SAM le linn an Dara Cogadh Domhanda, halla damhsa agus ceoil sna 1950idí agus 1960idí (a raibh Tom Jones agus Engelbert Humperdinck agus a lán eile ar an ardán ann) agus óstán boutique go dtí 2014.

Anois, a bhuíochas sin do phobal diongbháilte áitiúil agus do choiste deonach díograiseach, tá feidhm úr ag an fhoirgneamh thaibhseach seo, mar Ghaelcholáiste Dhoire – an chéad iar-bhunscoil Ghaeilge neamhspleách i suíomh tuaithe sa tuaisceart.

Cuireann muid aithne ar mhuintir na háite a bhí freagrach as an mhórathrú seo, ar an phríomhoide dhíograiseach agus ar a fhoireann, agus ar na daltaí fosta, atá iontach sásta leis an scoil úr neamhghnách seo, a bhfuil an oiread sin dúile acu inti go dtugann cuid acu an leasainm ‘Hogwarts’ uirthi.

Sa chéad chlár den tsraith, tugtar léargas dúinn ar reáchtáil laethúil Ghaelcholáiste Dhoire, chomh maith le saol baile agus saol sóisialta na ndaltaí.
Cuireann muid aithne ar Fherdia, feirmeoir, ar breá leis aire a thabhairt don phór neamhchoitianta eallaigh atá aige, ar Sé Óg, ábhar churadh na hÉireann mar thiománaí i rásaíocht na gcairtíní, agus Erin, cláirseoir éirimiúil óg.

I gclár a dó, cuireann muid aithne ar Ruairí, dalta ‘nua’ atá páirteach san fhoireann díospóireachta agus atá réidh a chuid argóintí a chur trasna sa chéad bhabhta de chomórtas díospóireachta Ghael Linn.

Déantar an fhoireann Eolaithe Óga a roghnú le páirt a ghlacadh i dtaispeántas san RDS i mBaile Átha Cliath, agus tá cór na scoile san iomaíocht i gComórtas Chór Idirnáisiúnta na Bliana.

Ach más mór na dúshláin sin, tá dúshláin dá gcuid féin le sárú ag Bord na nGobharnóirí, atá ar lorg maoiniú ón Údarás Oideachais le seomraí ranga úra a thógáil le freastal ar na daltaí úra.

Is é Ligid TV a rinne Daltaí an Chaisleáin do BBC Gaeilge, le maoiniú ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge.

Beo ar an 3 Márta 2018

Feabhra 9, 2018

Beo

Tá Coirm Gael Linn 2018 faoi lán seoil!

Feabhra 9, 2018

Bhí suas le 600 aisteoirí, ceoltóirí agus rinceoirí ar stáitse go dtí seo ag féilte i Mainistir Fhear Muí agus Ros Mhic Thriúin.

Léirigh Gaelscoileanna ó chontaetha Corcaigh, Tiobraid Árann, Loch Garman, Port Láirge, Ceatharlach agus Baile Átha Cliath, seónna de ardchaighdeán in Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Muí ar an gCéadaoin, 7 Feabhra agus in Amharclann Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin ar an Déardaoin, 8 Feabhra. Roghnaigh gach scoil an téama dá seó féin, agus bhí meascán de mhíreanna -drámaíocht, ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus a leithéid – i ngach ceann. Bhí deis ag gach scoil tallanna éagsúla a gcuid scoláirí, ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla, a chur i láthair.

Bhain na scoláirí sult as seónna a chéile a fheiceáil, agus chuir an fear grinn iomráiteach, ‘Giggles’, go mór leis an tsiamsaíocht don lucht féachana, lena chuid geaitsíochta idir mhíreanna!

Cé nach bhfuil comórtas i gceist le Coirm Gael Linn, tugtar aitheantas (i bhfoirm gradaim) do sheónna, nó do mhíreanna as seónna, a bhíonn ar ard-chaighdeán. Mhol an léirmheastóir, Liam Mac an Mhaoir, na múinteoirí díograsacha ó na scoileanna uilig a léirigh agus a stiúraigh na seónna i Mainistir Fhear Muí agus i Ros Mhic Thriúin, agus bhí sé flaithiúil leis na gradaim ! Comhghairdeas leis na scoláirí agus na múinteoirí ar aon !

Tá áit lárnach ar an bhféilire bunscoile ag Coirm Gael Linn agus beidh seacht gcinn eile de fhéilte ar siúl in amharclanna ar fud na tíre roimh dheireadh mhí an Mhárta, mar seo a leanas:

Dé Céadaoin 21 Feabhra 2018 – Amharclann Clasach, Fionnradharc, BÁC
Dé Máirt 27 Feabhra 2018 – Amharclann Hawks Well, Sligeach
Dé Céadaoin 28 Feabhra 2018 – Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Déardaoin 1 Márta 2018 – An tÁras Ealaíne, An Muileann gCearr
Dé hAoine 2 Márta 2018 – Amharclann Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill
Dé Luain/Dé Máirt 5/6 Márta 2018 – Amharclann na Cathrach, Gaillimh
Dé Máirt 13 Márta 2018 – Siamsa Tíre, Trá Lí

Cuirfear tús le nach mór gach féile c. 10.30 a.m. agus beidh fáilte roimh lucht féachana ach eolas a chur chuig Gael Linn
( 01:6751200 ) roimhré.

‘Agus Gael Linn ag comóradh 65 bliain ar an bhfód i 2018 , táimid ag coinneáil lenár dtraidisiún fad-bhunaithe, is é sin, cur chun cinn na Gaeilge trí mheán na healaíona’, a dúirt Seán Ó Ceallaigh, Feidhmeannach Sinsearach leis an eagras. ‘Is cúis áthais dúinn go mbeidh deis ag suas le 3,000 scoláire bunscoile a gcuid Gaeilge a chleachtadh ar bhealach taitneamhach, spraíúil, ag féilte Coirm, i mBliain seo na Gaeilge ach go háirithe’.

Tuilleadh eolais: Niamh de Búrca 01:6753303/087:2623953/niamh@gael-linn.ie
GG 4 Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc

 

GG 3 Gaelscoil de hÍde

Folúntas: Rúnaí scoile de dhíth ó Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Feabhra 2, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas:

Rúnaí Scoile

Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí:

  • Gaeilge líofa
  • Ard scileanna ríomhaireachta
  • Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach
  • Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla
  • Ard scileanna idirphearsanta agus ard scileanna cumarsáide (scríofa & cainte)
  • Ard scileanna eagrúcháin
  • Toilteanas tabhairt faoi réimse leathan dualgais mar is gá

Ní mór duit CV, ainmneacha beirt mholtóir agus litir chlúdaigh a sheoladh ar ríomhphost chuig po@colaistemuire.eu nó chuig an seoladh thíos:

An Rúnaí,
Bord Bainistíochta,
Coláiste Muire,
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo

Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 12.00in ar an 16/02/2018

  • D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist.
  • Beidh ar an té a cheapfar tabhairt faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána
  • Is fostóir comhionannais deiseanna í Bord Bainistíochta Choláiste Muire.

Taibhiú tallainne den scoth ag Craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2018!

Feabhra 1, 2018

Bhí taibhiú tallainne den scoth ag Craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2018 in amharclann ‘Clasach’, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath ar an gCéadaoin, 31 Eanáir seo caite! Chuaigh ós cionn 300 scoláire ó Gaelcholáistí agus ó scoileanna dara leibhéal Gaeltachta, a cháiligh tríd réamhbhabhtaí timpeall na tíre roimh Nollaig, ar stáitse i rith buaicphointe seo an chomórtais. Bíonn béim ar na healaíona comhaimseartha ag Scléip agus bhí iomaíocht ghéar ó gach Cúige sna rannóga ceoil, amhránaíochta, rince, agus drámaíochta uilig.

Chun freastal ar an líon mhór iomaitheoirí i mbliana, reáchtáladh dhá halla comórtais i rith na maidine. Sa phríomh-halla, bhí léirithe fuinniúla sna comórtais do rince cruthaitheach, sceitse nua-chumtha agus slua-amhránaíocht ó scoláirí Chonnachta agus na Mumhan – Coláiste na Coiribe, Coláiste N. Fheichín, Corr na Móna agus Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Contae na Gaillimhe, mar aon le Coláiste Íde agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne ó Daingean Uí Chúis agus Gaelcholáste Mhuire AG, Corcaigh. Bhí ionadaíocht mhaith sna comórtais seo chomh maith ó Chúige Laighean- Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Gaelcholáiste Chill Dara, Gaelcholáiste Cheatharlach, Coláiste Lú, Dún Dealgan agus Scoil Chaitríona, Glasnaíon,Baile Átha Cliath, in éineacht le Coláiste Oiriall, Muineachán agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair ó Chúige Uladh. Ba iad Síle Ní Dhuibhne, Máire Uí Mhurchú agus Con Ó Tuama a bhí i mbun moltóireachta agus bhíodar an-sásta leis an gcaighdeán tríd síos. Bhí na comórtais amhránaíochta agus ceoil aonair ar bun i Seomra Tom Corbett ag an am céanna, le hiomaitheoirí ó na scoileanna céanna agus ó Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh agus ó Bhaile Átha Cliath, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin agus Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair. Arís, bhí na moltóirí, Enda Reilly agus Pádraig Ó Conghaile ( aka MC Muipéad ) an-mholtach faoi na hamhránaithe agus na ceoltóirí óga, cuid acu a chur píosaí ceoil nó amhráin féin-chumtha ós a gcomhair.

Chruinnigh slua mór mílteach isteach sa phríomh-halla i ndiaidh am lóin do chomórtais an tráthnóna – na grúpaí amhránaíochta. Chuir Niamh Ní Chróinín ó Raidió Rí Rá na hiomaitheoirí i láthair agus páirteach an t-am seo, anuas ar cheoltóiri ó na scoileanna thuasluaite, bhí scoláirí ó Scoil Phobail Mhic Dara, Cárna, Coláiste Pobail Ráth Chairn agus Gaelcholáiste Luimnigh. D’éirigh leis na grúpaí an lucht féachana a chur ag luascadh agus ag preabadh lena dtaispeántais beoga ! Agus ní raibh duine ar bith sa halla in éad leis na moltóirí nuair a tháinig an t-am chun duaiseoirí a roghnú ! Thugadar léirmheasanna dearfacha faoi na míreanna éagsúla, agus fograíodh na buaiteoirí i ngach comórtas. Bronnadh duais don dara háit sna comórtais ina raibh cúigear iomaitheoir nó mó, chomh maith. Anuas air sin, bhí Gradam Scléip 2018 le bronnadh ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheas amach ó na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta. Ba é Ruairí Mac Lochlainn ó Choláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill, a roghnaigh na moltóirí i mbliana, agus bhí lúchair air glacadh leis an ngradam speisialta seo.

Bhí Gradam Nós 2018 le bronnadh leis don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa. Tugadh an t-aitheantas seo i mbliana do Róisín Seoighe, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe as a saothar, agus bhí riméad uirthi !

Comhghairdeas leis na duaiseoirí ar fad a leanas:

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) SÓISEAR:

An Chéad Áit: ‘Spéirling’, Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna, Co. na Gaillimhe

Rince Cruthaitheach ( Grúpaí ) SINSEAR:

An Chéad Áit: ‘Eiliminteach’, Gaelcholáiste Cheatharlach

Sceitse Nuachumtha:

An Chéad Áit: ‘An Toghchán’, Gaelcholáiste Chill Dara, An Nás, Co. Chill Dara

Slua-Amhránaíocht:

An Chéad Áit: ‘Blaisín’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

An Dara hÁit: ‘Gliondar’, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) SÓISEAR:

An Chéad Áit: Aisling Nic Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

An Dara hÁit: Michael Holden, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co. Chiarraí

Ceol Comhaimseartha ( Aonair ) SINSEAR:

An Chéad Áit agus Gradam Scléip 2018: Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

Amhránaíocht ( Aonair ) Chomhaimseartha le Féintionlacan -SÓISEAR:

An Chéad Áit: Jessica Dingle, Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara hÁit: Shonagh Ní Threabhair, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

Amhránaíocht ( Aonair ) Chomhaimseartha le Féintionlacan –SINSEAR:

An Chéad Áit: Tadhg Ó Grifín, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

An Dara hÁit agus Gradam Nós 2018: Róisín Seoighe, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Grúpaí Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan – SÓISEAR:

An Chéad Áit: Mia, Sophie & Alannah, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

An Dara hÁit: ‘Ré Nua’, Scoil Chaitríona, Glasnaíon, Baile Átha Cliath

Grúpaí Amhránaíochta Comhaimseartha le Féintionlacan – SINSEAR:

An Chéad Áit: ‘Tabú’, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

An Dara hÁit: ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

Beidh taifeadadh á dhéanamh ar fhormhór na buaiteoirí sna comórtais amhránaíochta agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió deis iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus Nós amach anseo.

Thar ceann Gael Linn, mhol Seán Ó Ceallaigh na múinteoirí díograsacha a spreag na daltaí le bheith páirteach sa chomórtas agus dúirt: ‘Tá Gael Linn ag comóradh 65 bliain a bhunaithe faoi láthair, agus bhí sé mar sprioc ariamh ag an eagras an Ghaeilge a chur chun cinn trí mheán an cheoil agus na n-amhrán. Is ceiliúradh é Scléip ar na healaíona comhaimseartha, agus táimid an-sásta faoin líon daoine óga a raibh deis acu a gcuid tallainne a léiriú trín gcomórtas, i mBliain seo na Gaeilge ach go háirithe’. Ghabh sé buíochas le Foras na Gaeilge as a dtacaíocht leanúnach airgid don chomórtas.

Scléip Gael Linn 2018 – Craobhchomórtas, Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018

Eanáir 30, 2018

Beidh craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2018 ar siúl in amharclann Clasach, Cluain Tarbh, Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018. Beidh os cionn 300 aisteoirí, ceoltóirí, rinceoirí agus amhránaithe ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó Dhún na nGall go dtí Daingean Uí Chúise, mar aon lena gcuid múinteoirí agus tuismitheoirí, i láthair. Tá clár na hócáide faoi iamh, mar eolas daoibh – beimid ag cur tús leis na comórtais ag 11.00a.m. – beidh dhá halla in úsáid againn do na comórtais i rith an lae, agus táimid ag súil go mbeadh críoch le cúrsaí c.3.45.m., uair a bhronnfar na duaiseanna.

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge. Cuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha agus ar chruthaitheacht agus ar chumadóireacht na rannpháirtithe. Tá comórtas Scléip á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bhí ceithre réamhbhabhta réigiúnacha ar siúl ag i rith mhí na Samhna/mí na Nollag –i Muineachán, i nGaillimh, i mBaile Átha Cliath agus i Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, ag a roghnaíodh na hiomaitheoirí don chraobhchomórtas. I measc na moltóirí a bheidh ann ar an lá mór, beidh an léiritheoir drámaí, Síle Ní Dhuibhne, an damhsóir, Máire Uí Mhurchú, agus na ceoltóirí agus cumadóirí, Enda Reilly agus Pádraig Ó Conghaile (nó MC Muipéad!).

Bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí i ngach rannóg agus Gradam Scléip ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheasann amach as na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta . Bronnfar duais Gradam Cheoil Nós, chomh maith, don amhrán nua-chumtha is fearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa. Is í Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá, a bheidh mar láithreoir ar an ócáid. Táimid ag súil le han-lá …agus beidh fáilte mhór roimh lucht féachana !

« Previous PageNext Page »